څنګه سم په سمه او چټکه سره د ویب سایټونو کې په ویب پاڼه کې وده کول؟

څنګه سم په سمه او چټکه سره د ویب سایټونو کې په ویب پاڼه کې وده کول؟ که تاسو تجربه ونلرئ، نو دا به ژر تر ژره ترلاسه نشي. په واقعیت کې، د سایټ وده وده کول دوه اساسي میتودونه دي: ځانګړي ...